Just another WordPress site

Bắc Thích Ăn Chín

Xuất [Fm]thân là trai Bắc Ninh tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện
Người Bắc [Fm]Ninh vốn trọng chữ tình nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện.
Bắc [Fm]Ninh có bánh phu thê đàn ông phải có máu dê trong người
Nhìn [Fm]ai cũng tưởng chơi bóng vì khi đến đây ai cũng nhe răng cười
Chị [Fm]hai cầm nón quai thao, cất lên tiếng hát thanh niên nháo nhào
Đếch cần [Fm]biết ông đến từ đâu đất quan họ luôn luôn đón chào.
Phiêu [Fm]dạt từ bắc vào nam đi đến đâu cũng có cái hay
Đi một ngày [Fm]đàng học một sàng khôn không thể thiếu được cái bắt tay.

Chords List
.
.