Just another WordPress site

Hoa Quả In Love (chế we were in love)

Xoài Cam [Ebm]Chuối Táo Dâu Chanh [Bbm]leo
Đào Bơ [B]Quýt Nhãn Lê Táo [Gb]Dừa
Mận [Abm]Na Hồng Cam [Db]Chuối Kiwi Táo [Gb]Đào[Bb7]
Dừa Chôm [Ebm]chôm Đu đủ Thanh [Bbm]long
Táo Dưa [B]Lê Mận Đào Na [Gb]Dứa
[Abm]Chuối Dâu Cam [Bbm]Chanh Quýt Nho Bưởi [Ebm]Nhãn
 
Đào Chôm chôm Mận Lê Cóc [Db]Na
Hồng Thanh [B]long Vải Bơ Quýt [Gb]Cam
Xoài [Abm]Dâu Nho [Db]Táo Chôm chôm Nhãn [Gb]Đào[Bb7]
Mận Dứa [Ebm]Lê Chanh leo Dừa [Db]Hồng Kiwi
[B]Chuối Na Cam Đu [B]đủ
[Abm]Nhãn Bơ Xoài [Bbm]Đào Vải Lê Thanh [Ebm]long
 
Xoài Cam [Ebm]Chuối Táo Dâu Chanh [Bbm]leo
Đào Bơ [B]Quýt Nhãn Lê Táo [Gb]Dừa
Mận [Abm]Na Hồng Cam [Db]Chuối Kiwi Táo [Gb]Đào[Bb7]
Dừa Chôm [Ebm]chôm Đu đủ Thanh [Bbm]long
Táo Dưa [B]Lê Mận Đào Na [Gb]Dứa
[Abm]Chuối Dâu Cam [Bbm]Chanh Quýt Nho Bưởi [Ebm]Nhãn
 
Đào Chôm chôm Mận Lê Cóc [Db]Na
Hồng Thanh [B]long Vải Bơ Quýt [Gb]Cam
Xoài [Abm]Dâu Nho [Db]Táo Chôm chôm Nhãn [Gb]Đào[Bb7]
Mận Dứa [Ebm]Lê Chanh leo Dừa [Db]Hồng Kiwi
[B]Chuối Na Cam Đu [B]đủ
[Abm]Nhãn Bơ Xoài [Bbm]Đào Vải Lê Thanh [Ebm]long
Xoài Cam [Ebm]Chuối Táo Dâu Chanh [Bbm]leo
Đào Bơ [B]Quýt Nhãn Lê Táo [Gb]Dừa
Mận [Abm]Na Hồng Cam [Db]Chuối Kiwi Táo [Gb]Đào[Bb7]
Dừa Chôm [Ebm]chôm Đu đủ Thanh [Bbm]long
Táo Dưa [B]Lê Mận Đào Na [Gb]Dứa
[Abm]Chuối Dâu Cam [Bbm]Chanh Quýt Nho Bưởi [Ebm]Nhãn

Chords List
.
.