Just another WordPress site

Peb Cov Hluas Thov Tig Rov Los

Peb cov [D]hluas thov sawv daws tig rov [Bm]los
Ua lub [G]neej lawv li Vajtswv siab [A]nyiam
Peb tsis [D]txhob mus ua lub neej ywj siab[Bm]
Tsam ib [A]phlias peb yuav ntsib kev txom [D]nyem
Thaum ntawd [Bm]tsis muaj sij hawm tig rov [F#m]los
Thov peb [A]ua zoo xav thiaj tsi yuam [D]kev…
 
Peb cov [D]hluas thov sawv daws ua siab [Bm]ntev
Tsis txhob [G]muab peb lub neej hluas rhuav [A]tshem.
Nco ntsoov [D]tiag peb lub me neej hluas [Bm]no
Nws tseem [A]ceeb kawg nkaus pub rau Vajtswv[D]
Thov peb [Bm]ua zoo tu kom nws dawb [F#m]huv.
Es muab [A]fij pub rau peb tus Vajtswv[D]
 
Instrumental:
[Bm] [G] [A] [Bm] [E] [A] [D]
 
Peb cov hluas thov sawv daws tig rov [Bm]los
Muab peb [G]lub neej uas hlau tag los [A]lawm
Peb tau [D]muab ib feem fij rau ntiaj [Bm]teb
Los muab [A]rhuav pov tseg es hloob dua [D]tshiab
Los cia [Bm]siab thiab nrog Tswv Yexus [F#m]mus
Peb txhua [A]tus thiaj li tau txais txoj [D]sia.
 
Peb cov hluas thov sawv daws ua siab [D]ntev
[Bm]Los taug [G]peb tus Tswv Yexus txoj [A]kev.
Peb tsis [D]txhob tig rov qab mus ua [Bm]txhaum
Peb thiaj [A]tau mus txais Vajtswv koob [D]hmoov
Thov cog [Bm]lus rau cov uas rau siab [F#m]ntseeg
Tiag sawv [A]daws yuav ntsib Tswv Yexus [D]tiag
 
Tiag sawv [A]daws yuav ntsib Tswv Yexus [D]tiag[Bm]

Chords List
.
.