Just another WordPress site

Thiếu Nhi Dâng Chúa

1. Xin dâng [C]Chúa tấm bánh [Em]này,
xin dâng [C]Chúa chén rượu [G]này,
là lòng [F]thảo hiếu kính [G]yêu của [G7]đoàn con dâng [C]lên.
 
ĐK: Chúc tụng [C]Chúa! chúc tụng [Am]Chúa là Chúa [F]tể càn [G7]khôn.
Chúc tụng [C]Chúa! chúc tụng [Am]Chúa chúc [G7]tụng Chúa đến muôn [C]đời.
 
2. xin dâng [C]Chúa đoá hoa [Em]này,
xin dâng [C]Chúa ánh nến [G]này,
là lòng [F]cậy trông mến [G]tin của [G7]đoàn con dâng [C]lên.
 
3. xin dâng [C]Chúa trái tim [Em]con,
xin dâng [C]Chúa trí khôn [G]con,
và cả [F]hồn xác chúng [G]con, như [G7]của lễ dâng [C]lên.
 
4. Xin dâng [C]Chúa cả gia [Em]đình,
xin dâng [C]chúa cả họ [G]hàng,
và bạn [F]bè con mến [G]thương, xin [G7]Ngài ban muôn [C]ơn.
 
5. Xin dâng [C]Chúa những hy [Em]sinh,
xin dâng [C]Chúa những tâm [G]tình
nguyện được [F]tuổi thơ trắng [G]trong, như [G7]hài đồng [C]Giêsu.

Danh sách hợp âm
.
.