Just another WordPress site

Trích Tiên (谪仙)

Xiān gē[C]yīn yù [D]dí líng. [Em]Jiǔ zhǎn yùlù qīng
Jiàn wǔ [C]qīng. Xiāo[D]sǎguò bái páo [Em]yǐng
Xīndiàn [C]yòu xì [D]diāo liú jīn. [Em]Shēng shēng kōnghóu míng
[C]Yī bǐ nóng [D]mò liú shī kuáng [Em]qíng
 
Yù páo [C]zhǎng jiàn [D]kān fēngliú, [Em]Shānchuān bù niànjiù
Fù shī [C]wèi kuáng yě [D]wú yǒu [Em]chóu
 
Chēng zhé [C]xiān yáo gōng nán [D]liú. Qù fán [Em]jiān hónglóu dǒujiǔ
Duōqíng [C]móu. Luòmò [D]shī juǎn yòu jǐ [Em]dòu
Zhēn shì[C]jiān zuì liè de [D]jiǔ. Wò cháng[Em]’ān wéiwéi gāolóu
Kàn jìn [C]tiānxià hérén [D]kě shì tā wú [Em]yōu

Chords List
.
.